OFERTA

Usługi księgowo-podatkowe

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji przychodu dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT i VAT UE,
 • wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych do US,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych i sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz z obowiązującymi załącznikami i sprawozdawczością statystyczną.

Usługi kadrowo-płacowe

 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń i o dzieło,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie listy płac,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie miesięcznych raportów RMUA dla pracowników,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R.

Usługi ZUS

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozlicze-niowych ZUS- DRA, RCA, RSA, RZA,
 • sporządzanie rocznych deklaracji IWA,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie do ubezpieczeń ZUA, ZWUA, ZCNA
 • sporządzanie druków Z-3, Z-3a, Z-3b,

Usługi pozostałe

 • pomoc przy zakładaniu lub likwidacji działalności gospodarczej,
 • pomoc przy wyborze właściwej formy opodatkowania,
 • reprezentowanie podatnika przed US i ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy w zakresie uzgodnionym z klientem,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych.
 • szkolenia BHP pracowników